PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                                                                                      UAB ,,Kupiškio autobusų

                                                                                                                                                                                                                                                                      parkas“ viešųjų pirkimų

                                                                                                                                                                                                                                                                      komisijos 2021 m. kovo 1 d.

                                                                                                                                                                                                                                                                      posėdyje

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ IŠ ŠIUO

METU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KUPIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS”

PASITIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ
GEDIMINO G. 96, KUPIŠKIS, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

 

1.    Viešas nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos    2015-02-19 sprendimu Nr. TS-32 patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu, kitais teisės aktais ir šiomis konkurso sąlygomis.

2.    Patalpų nuomos konkursą vykdo UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“ direktoriaus 2017-04-07 įsakymu Nr. T-25 sudaryta nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija).

        Patalpų nuomos konkursas skelbiamas viešai  UAB „Kupiškio autobusų   parkas”  svetainėje  www.kupiskioautobusuparkas.lt  ir laikraštyje „Kupiškėnų mintys“.

 

Informacija apie turto valdytoją

UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“ (į. k. 164742773), buveinė Kupiškio r. sav., Kupiškio m., Gedimino g. 96.

Savivaldybės tarybos sprendimas dėl turto nuomos

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-10-29 sprendimas Nr. TS-251 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso organizavimo“

Informacija apie nuomojamą turtą

Viešo nuomos konkurso būdu (toliau – Konkursas) išnuomojamos Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ patikėjimo teise valdomos šios patalpos:

I. 15,01 kv. m ploto negyvenamosios patalpos – darbo kabinetas Nr. 2-2, esantis Kupiškio r. sav., Kupiškio m., Gedimino g. 96. Nuomojamos negyvenamosios patalpos yra dviejų aukštų autobusų stoties pastato 2-ame aukšte.

Turto naudojimo paskirtis ir ypatumai

Patalpos išnuomojamos administracinei veiklai vykdyti. Nuomininkas patalpas privalo naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikydamasis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų.

Pradinis turto nuompinigių dydis

Pradinis patalpų nuompinigių dydis – 0,84 Eur (be PVM) už kv. m.

Nuompinigių mokėjimo tvarka

Nuompinigiai mokami kas mėnesį, po sąskaitos išrašymo iki sekančio mėnesio 10 d.

Informacija apie delspinigių dydį už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą

Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir ar kitų mokesčių ar įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Turto nuomos terminas

5 metai.

Konkurso dalyvių registravimo vieta, data ir laikas, registravimo pabaigos terminas

Dalyviai registruojami nuo 2021 m kovo 12 d. 7.00 val. iki kovo 24 d.     9.00 val. adresu Gedimino g. 96, Kupiškis.

Pasiūlymai užklijuotame voke dėl dalyvavimo konkurse pateikiami UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“ buhalterijai, Gedimino g. 96, Kupiškis, 19 kab. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas pavadinimas:

,,15,01 kv. m ploto darbo kabineto Nr. 2-2 nuomos konkursui“

Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir banko sąskaitos į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai

Pradinis įnašas yra lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“ (į. k. 164742773) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT137300010002537439 AB Swedbank.

Turto apžiūros sąlygos

Darbuotojas, atsakingas už turto apžiūrą – Loreta Masilionienė, UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“ vyr. buhalterė, tel. 861537014, buhalterija@kupiskioautobusuparkas.lt Turto apžiūra gali vykti iš anksto susitarus su atsakingu už apžiūrą darbuotoju, nuo paskelbimo dienos spaudoje iki kovo 10 d. darbo laiku nuo 7.00 val. iki 16.00 val., 10 d. iki 15.00 val. (pietų pertrauka 12.00 - 12. 45 val.).

Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas

Viešojo nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks autobusų stoties pastato 2 aukšto 23 kab., Gedimino g. 96, Kupiškis, 2021 m. kovo                  24 d. 11.00 val.

Kita informacija ir papildomi reikalavimai

Papildomą informaciją apie nuomojamą turtą teikia   UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“ vyr. buhalterė Loreta Masilionienė, tel. 861537014.

Užklijuotame voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

Paraiška turi būti pasirašyta juridinio asmens vadovo, pridedamas įgaliojimas. Fizinis asmuo pasiūlymą pasirašo asmeniškai. 

Asmenys konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu jie nesumokėjo pradinio įnašo ir nepateikė finansų įstaigos išduotų dokumentų, patvirtinančių, kad šis įnašas sumokėtas, jeigu pateikė neužklijuotą voką arba pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui, jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti savivaldybės turto, jeigu nurodyti trūkumai neištaisomi, kol dokumentai registruojami. 

Priedai

Paraiškos forma.

 

Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektas.