PATVIRTINTA
UAB „Kupiškio autobusų parkas“ direktoriaus
2020 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. T-70

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021-2023 m. PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų didinti viešųjų transporto paslaugų teikimo kokybę, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą. UAB „Kupiškio autobusų parkas“ korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą UAB „Kupiškio autobusų parkas“ (toliau - bendrovė) 2021–2023 metais. Programa apima svarbiausias korupcijos prevencijos bendrovėje nuostatas ir yra orientuota į korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą, taip pat korupcijos rizikos veiksnių valdymą. Programa apibrėžia bendrąsias korupcijos netoleravimo bendrovėje nuostatas, nustato pagrindines šios Programos įgyvendinimo gaires bei įtvirtina bendrovės nulinės tolerancijos korupcijai poziciją. 
2. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, teisingumo, viešumo, sąžiningumo, korupcijos prevencijos principais. Bendrovėje nuolat ugdomas darbuotojų supratimas apie korupciją, taip pat darbuotojų įgūdžiai identifikuojant situacijas, kuriose kyla interesų konflikto ar kitokio pobūdžio korupcinių veikų rizika. Bendrovė netoleruoja jokių korupcijos pasireiškimo formų – tiek tiesioginių, tiek netiesioginių, taip pat netoleruoja jokių korupcinio pobūdžio veikų. Programa taikoma visiems bendrovės darbuotojams ir, kiek tai suderinama su Programos nuostatomis, tretiesiems asmenims (bendrovės tiekėjams, rangovams, klientams, verslo partneriams, kt.).
3. Programoje vartojamos sąvokos:
Korupcija – veiksmai arba neveikimas, kuriais:
a) tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama, reikalaujama turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos,paslaugos, pažado, privilegijos) sau arba kitam asmeniui už pareigų atlikimą ar neatlikimą arba tokia nauda priimama,
b) tiesiogiai ar netiesiogiai siūloma, žadama ar suteikiama turtinė ar kitokia asmeninė nauda asmeniui už jo pareigų atlikimą ar neatlikimą,
c) tarpininkavimas atliekant a) ir b) punktuose paminėtas veikas (kyšininkavimas, papirkimas, prekyba poveikiu, šantažavimas ar kitokie veiksmai, kuriais siekiama naudos sau ar kitam asmeniui).
Privatūs interesai – tai bendrovės darbuotojo ar jo artimų asmenų asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos darbuotojo priimamiems sprendimams. Artimi asmenys – bendrovės darbuotojo tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktinis, sugyventinis (asmuo, su kuriuo veda bendrą šeimos ūkį), partneris, kai partnerystė įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka. Tretieji asmenys – fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nėra bendrovės darbuotojai.
Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai, aplinkybės, dėl kurių gali pasireikšti korupcijos rizika. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginamo asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

4. Programa parengta atsižvelgiant į aplinkos analizę, Nacionalinio saugumo strategiją, patvirtintą LR Seimo 2012 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos 2patvirtinimo“, LR Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 patvirtinta LR nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, 2015 m. birželio 17 d. LR Vyriausybės patvirtintu šios programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstituciniu veiklos planu, tarptautinius teisės aktus kovos su korupcija srityje, Europos Komisijos 2014 metų kovos su korupcija Europos Sąjungoje ataskaitą ir joje pateiktas rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, visuomenės, valstybės ir savivaldybių įstaigų pateiktus pasiūlymus.

5. Programa apima dvi veiklos sritis: korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo.


II. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIELAIDOS

6. Bendrovės veiksmų seka, nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, išdėstyta programos priede: „Programos įgyvendinimo priemonių planas“ (toliau – priemonių planas) (priedas Nr. 1).
7. Antikorupcinis švietimas:
7.1. Antikorupcinis ugdymas yra neatskiriama švietimo dalis, siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą norint įgyvendinti korupcijos prevenciją.
7.2. Nepakankamas asmenų savo teisių ir pareigų išmanymas.
7.3. Informavimas apie galimai korupcinę veiką:
7.3.1.sudaryti galimybę asmenims, pastebėjusiems korupcijos požymių: netinkamų pareigų atlikimo, elgesio ir aplaidumo bendrovės darbuotojų veiksmuose, apie tai anonimiškai pranešti bendrovės internetiniame tinklalapyje;
7.3.2.gavus informacijos (skundą, pareiškimą, anoniminį pranešimą ar kt.) dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar korupcinių teisės pažeidimų, vykdant bendrovės veiklą, nedelsiant informuoti bendrovės Generalinį direktorių;
7.3.3.tirti ir analizuoti gaunamą informaciją dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar korupcinių teisės pažeidimų, vertinti ir rengti siūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tobulinimo.
8. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas:
8.1. Bendrovės internetiniame tinklalapyje skelbti informaciją apie nustatytus korupcijos atvejus.
9. Bendrovės veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:
9.1. viešųjų pirkimų planavimas, organizavimas, vykdymas;
9.2. darbuotojų atranka ir priėmimas į darbą;
9.3. vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutų keleivių aptarnavimas;
9.4. licencijuojamos veiklos (pagal vykdomas ekonomines veiklos rūšis) vykdymas;
9.5. sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka, sprendimų priėmimo terminai, sprendimų
apskundimo tvarka;
9.6. bendrovės turto, inventoriaus, kompiuterinės įrangos ir kito turto naudojimas;
9.7. maršrutų pajamų, negautų pajamų (pajamos už suteiktas lengvatas) bei patiriamų sąnaudų apskaita;
9.8. informacinių technologijų naudojimas informacijos valdymo procesuose;
9.9. įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų kokybė.

II. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI

10. Programos tikslas – užtikrinti skaidrią ir veiksmingą bendrovės veiklą, šalinti ar mažinti korupcijos prielaidas, šviesti darbuotojus, informuoti klientus korupcijos prevencijos klausimais.
11. Programos uždaviniai:
11.1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti bendrovėje ir jas šalinti;
11.2. užtikrinti antikorupcinę kontrolę;
11.3. nustatyti darbuotojų korupcinę patirtį;
11.4. siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, užtikrinti efektyvų kontrolės mechanizmą bendrovės veiklos srityse;
11.5. mažinti korupcijos prielaidas teikiant viešąsias paslaugas;
11.6. vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto;
11.7. supažindinti bendrovėje dirbančius asmenis su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms;
11.8. užtikrinti Programos priemonių vykdymo viešumą, informacijos aktualumą.
12. Programos efektyvumas vertinamas pagal žemiau pateiktus kriterijus:
12.1 įgyvendintų ir neįgyvendintų Programos priemonių skaičių;
12.2 iki nustatytų terminų įgyvendintų priemonių skaičių;
12.3 antikorupciniu požiūriu ištirtų bendrovės veiklos sričių skaičiaus pokytį;
12.4 skundų dėl bendrovės priimtų sprendimų skaičiaus pokytį;
12.5 pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas, teikiant viešąsias paslaugas, skaičiaus pokytį;
12.6 bendrovės darbuotojų švietimo, vykdant antikorupcines priemones, rezultatus (renginių, mokymų, kitų švietimo priemonių skaičių).

IV. SIEKIAMI REZULTATAI

13. Korupcijos prevencijos programa siekiama šių rezultatų:
13.1 korupcijos pasireiškimo tikimybės sumažėjimas;
13.2 sumažintos korupcijos prielaidos teikiant viešąsias paslaugas;
13.3 korupcijos prevencijos bendrovėje organizavimo gerinimas;
13.4 visuomenės pasitikėjimo bendrove didinimas;
13.5 nepakantumo korupcijai didinimas.

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSAKOMYBĖ

14. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo 2021–2023 metų priemonių planas, kuriame numatomos korupcijos prevencijos priemonės, jų įgyvendinimo terminai, atsakingi vykdytojai, laukiami rezultatai, įgyvendinimo vertinimo kriterijai.
15. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas direktoriaus įsakymu.
16. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, Programos įgyvendinimo organizavimą, kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje atsako bendrovės direktorius. Vadovai ar jų įgalioti asmenys atsako už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimo organizavimą, kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje.
17. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias Programos įgyvendinimo metu, bendrovė reguliariai vykdo programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.
18. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai, atsižvelgdami į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos Programos priemonėms įgyvendinti, teikia bendrovės direktoriui motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Programos priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis, detalizuodami jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus.
19. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai pasibaigus pusmečiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės darbo dienos, pateikia bendrovės direktoriui ar jo paskirtam asmeniui, atsakingam už Programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą), ataskaitą apie Programos priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą.
20. Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingu paskirtas darbuotojas kasmet apibendrina ir pateikia informaciją bendrovės generaliniam direktoriui apie Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo eigą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Programa įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir yra privaloma visiems darbuotojams.
22. Korupcinė situacija vertinama bei priemonių planas peržiūrimas kas treji metai. Esant būtinybei, programa gali būti papildoma ar keičiama direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas skelbiami UAB “Kupiškio autobusų parkas” interneto svetainėje.
_____________________________